Klantenbeoordeling 9/10

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en overige rechtshandelingen uitgaande van Cocktailtaphuren.nl, ingeschreven in het handelsregister van de KvK 85474495 hierna te noemen VERHUURDER. De toepasselijkheid van eventuele algemene huurvoorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn.

1. Schade en/of ontvreemding van/aan onze cocktail taps en overige materialen van Cocktailtaphuren.nl, welke niet door het personeel van Cocktailtaphuren.nl wordt veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de huurder/opdrachtgever.

2. De veiligheid van het personeel van Cocktailtaphuren.nl dient gewaarborgd te zijn. Indien door wat voor reden dan ook de medewerkers van Cocktailtaphuren.nl het onverantwoord vinden om op- of af te bouwen of aanwezig te zijn op het feest/evenement, verlaat de medewerker van Cocktailtap het feest/evenement.

3. De huurder/opdrachtgever wordt geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom de geleverde spullen van Cocktailtaphuren.nl, denk hierbij aan dranken op en rondom de cocktail taps dit i.v.m. gevaar i.c.m. de elektriciteit.

4. De geleverde producten mogen niet verplaats worden nadat wij deze geplaatst hebben, om beschadigingen en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de Cocktail taps en/of Photo Booth en/of lichtletters en/of overige materialen wel verplaats worden is dit ten alle tijden geheel op eigen risico.

5. De gefactureerde huurprijs is gebaseerd op het door de huurder/opdrachtgever aangegeven huurperiode. De huurperiode gaat in wanneer onze producten geleverd zijn. De standaardperiode van 24-uur geldt voor de duur van het evenement. Wanneer het evenement is afgelopen zal de 24-uur ook vervallen. Als de wens is om onze cocktailtap langer te huren dan is dit alleen mogelijk in overleg en ontvangt u van ons een nieuwe prijs. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle ingehuurde cocktail taps.

6. Alle materialen die Cocktailtaphuren.nl gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en alle verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig in eigendom van Cocktailtaphuren.nl. Fotomaterialen en inhoud van de website van Cocktailtaphuren.nl blijven eigendom van Cocktailtaphuren.nl en mogen niet zonder schriftelijketoestemming gebruikt worden of aan derden worden verstrekt.

7. De huurder/opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Om zo snel mogelijk te kunnen op- en afbouwen zijn parkeerplekken voor de ingang of laad en los plek gewenst. Het personeel van Cocktailtaphuren.nl komt met een bestelbus en/of bakwagen.

8. Bij de afhandeling van de overeenkomst verwerkt Cocktailtaphuren.nl persoonsgegevens van huurder. Om huurder te informeren over wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt, hanteert Cocktailtaphuren.nl een privacy policy. Deze is te vinden onder aan de website of klik hier

9. Cocktailtaphuren.nl zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een bekwaam en redelijk handelende vakgenoot mag worden verwacht. Schade ontstaan doordat huurder onjuiste of onvolledige informatie vertrekt heeft aan Cocktailtaphuren.nl valt niet onder de aansprakelijkheid van Cocktailtaphuren.nl. Indien huurder aantoont dat zij schade heeft geleden door gebrek van Cocktailtaphuren.nl, dat zij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Cocktailtaphuren.nl slechts aansprakelijk voor directe schade, tot maximaal het bedrag van de factuur. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirect schade van huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

10. Annuleert u langer dan 48 uur voor het geplande feest/ evenement, dan wordt de gehele huursom + borg aan de huurder/opdrachtgever geretourneerd.

11. Annuleert u korter dan 48 uur voor het geplande evenement, dan dient alleen het betaalde huur bedrag te worden betaald door de huurder/opdrachtgever. Dit is dus zonder borg.

12. Voor het bezorgen van de producten berekenen wij 90 euro extra. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen achteraf nooit verborgen kosten aan u door.

13. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties, files of autopech niet te vermijden “onmacht”,  Cocktailtaphuren.nl kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard doen wij onze uiterste best dit te vermijden door ruim op tijd te vertrekken en zoals afgesproken om op tijd op de locatie aanwezig te zijn.

14. Bij glasbreuk rekenen wij altijd 5 euro per gebroken glas, aan u door na dat wij de producten van u retour hebben ontvangen.

Waarmee kunnen wij u helpen?